1. Last Hero
Music/Lyrics: Bogdanov/Ivoilov

2. Temptation
Music/Lyrics: Bogdanov/Ivoilov

3. Bring it Nice
Music/Lyrics: Ivoilov

4. Think Twice
Music/Lyrics: Ivoilov-Bogdanov/Ivoilov

5. Angelina Faula
Music/Lyrics: Ivoilov

6. Queen
Music/Lyrics: Bogdanov/Ivoilov

7. Nothing Other
Music/Lyrics: Ivoilov

«Bonus tracks:
8 . Игра
Music/Lyrics: Terekhov-Kalmykov/
Komarova

9. Здесь и Сейчас
Music/Lyrics: Bogdanov/Ivoilov

10. Ангелина Фаула
Music/Lyrics: Ivoilov

LAST HERO
© 2023 AMALGAMA. ALL RIGHTS RESERVED.